การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดบริการสุขภาพสำหรับกลุ่มประชากรหลักที่ใช้สาร เสพติดในบริบทการมีเพศสัมพันธ์ (Chemsex Intervention) โดย มูลนิธิเอ็มพลัส วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567 @ Nimman Convention Centre