ตรวจซิฟิลิส

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum subsp. pallidum เป็นเชื้อที่ถ่ายทอดทางการมีเพศสัมพันธ์และถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ วิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อซิฟิลิสเป็นการตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum โดยใช้ชุดตรวจ Rapid Test แบบอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิค ในการตรวจหาแอนติบอดีต่อ Treponema pallidum รวมถึงให้บริการตรวจยืนยันโดยวิธี Rapid Plasma Reagin test (RPR) ตามแนวทาง ที่ระบุใน “คู่มือการตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคซิฟิลิสทางห้องปฏิบัติการ” จัดทำโดย กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

บริการการ ตรวจเลือด ปริมาตร สิ่งส่งตรวจ วิธีการตรวจ วิเคราะห์ การแปล ผลตรวจ ระยะเวลา รอผล
การตรวจหาแอนติบอดี้ ต่อเชื้อก่อโรคซิฟิลิส
เลือด 2-3 มิลลิลิตร
ICA Immunochromatography Assay
Negative
Positive
Invalid
60 นาที
การตรวจซิฟิลิส ด้วยชุดตรวจ Macro-Vue RPR Card Test
Serum/Plasma
Flocculation
Non-reactive
Reactive Titer 1:X
60 นาที

(inconclusive)

หากพบว่าผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีรายงานเป็น “สรุปผลไม่ได้ (inconclusive)” เช่นเดิมให้ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางปฏิบัติการและผู้ให้คำปรึกษาควรเน้นเรื่องการป้องกันการแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นอย่างเคร่งครัด

ตรวจคัดกรอง

ไวรัสตับอักเสบซี

จัดบริการยาเพร็พ / เป๊ป

ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์

ตรวจวัดระดับอร์โมน

(หญิงข้ามเพศ / สาวประเภทสอง)

ให้คำปรึกษา

สุขภาพทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

บริการถุงยางอนามัย

และสารหล่อลื่น