ตรวจระดับภูมิคุ้มกัน CD4

CD4

ด้วยเครื่อง BD FACSPresto โดยใช้หลักการ Multicolor fluorescent imaging cytometer เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ CD4 Absolute count และ CD4% ซึ่งมีค่า Limit of detection อยู่ที่ 50 – 4,000 cells/µL และ 5% – 60%

บริการการ ตรวจเลือด ปริมาตร สิ่งส่งตรวจ วิธีการตรวจ วิเคราะห์ การแปล ผลตรวจ ระยะเวลา รอผล
การตรวจหา ปริมาณ CD4
เลือด 2-3 มิลลิลิตร
Fluorescent
Imaging
จำนวน CD4 cells/μl และ %CD4
90 นาที

ตรวจคัดกรอง

ไวรัสตับอักเสบซี

จัดบริการยาเพร็พ / เป๊ป

ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์

ตรวจวัดระดับอร์โมน

(หญิงข้ามเพศ / สาวประเภทสอง)

ให้คำปรึกษา

สุขภาพทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

บริการถุงยางอนามัย

และสารหล่อลื่น

(inconclusive)

หากพบว่าผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีรายงานเป็น “สรุปผลไม่ได้ (inconclusive)” เช่นเดิมให้ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางปฏิบัติการและผู้ให้คำปรึกษาควรเน้นเรื่องการป้องกันการแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นอย่างเคร่งครัด