ตรวจเอชไอวี

การติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลในวันเดียว (Same-day results) โดยใช้ชุดตรวจชนิดเร็ว (rapid test) ที่ตรวจได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดี้เป็นชุดตรวจคัดกรองที่ 1 ตามแนวทางการตรวจการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีและการตรวจติดตามการรักษาปี 2563/2564 จัดทำโดย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บริการการ ตรวจเลือด ปริมาตร สิ่งส่งตรวจ วิธีการตรวจ วิเคราะห์ การแปล ผลตรวจ ระยะเวลา รอผล
การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
เลือด 2-3 มิลลิลิตร
ICA Immunochromatography Assay
HIV Ag/Ab Negative
Anti-HIV Positive
Inconclusive
60 นาที

(inconclusive)

หากพบว่าผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีรายงานเป็น “สรุปผลไม่ได้ (inconclusive)” เช่นเดิมให้ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางปฏิบัติการและผู้ให้คำปรึกษาควรเน้นเรื่องการป้องกันการแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นอย่างเคร่งครัด

ตรวจคัดกรอง

ไวรัสตับอักเสบซี

จัดบริการยาเพร็พ / เป๊ป

ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์

ตรวจวัดระดับอร์โมน

(หญิงข้ามเพศ / สาวประเภทสอง)

ให้คำปรึกษา

สุขภาพทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

บริการถุงยางอนามัย

และสารหล่อลื่น