ภาพรวม

เป็นองค์กรแกนนำและเชี่ยวชาญในด้านป้องกันเอชไอวี (HIV) และเอดส์ (AIDS) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงด้านสุขภาพทางเพศและสิทธิทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในระดับประเทศ ดังนั้น กิจกรรมหลักขององค์กรจึงเกี่ยวกับ การดำเนิน กิจกรรมต่างๆ เพื่อการป้องกันเอชไอวี (HIV) ในกลุ่มชายรักชาย กลุ่มชายขายบริการ และกลุ่มสาวประเภทสองในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมผ่านศูนย์ดร็อปอิน ผ่านกิจกรรมให้ความรู้เชิงรุก แบบเพื่อนสู่เพื่อน ในการป้องกันเอชไอวี (HIV) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการบริการด้านการส่งต่อเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี (HIV) และเพื่อรับบริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น กิจกรรมอื่นๆ ของมูลนิธิเอ็มพลัส เช่น การผลิตสื่อต่างๆ และการประชาสัมพันธ์องค์กร และข้อมูลผ่านรายการวิทยุ เพื่อให้ความรู้ด้านการมีเพศสัมพันธ์อย่าง ปลอดภัยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมาย องค์กรได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์/การประชุม/นิทรรศการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายขององค์กรและกลุ่มประชากรทั่วไป เช่น ตำรวจ เจ้าของบาร์ เจ้าหน้าที่รัฐบาล และคุณครู

ปี 2546
ทางองค์กร PATH (ประเทศไทย)

ร่วมมือกับองค์กรเอกชนด้านเยาวชน เก็บข้อมูลประเด็นเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงและการดูแลสุขภาพชายในจังหวัดเชียงใหม่

ปี 2554
6 พฤษภาคม 2554

จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเอ็มพลัส

ปี 2558
กันยายน 2558

เริ่มให้บริการตรวจเอชไอวีภายใน DIC โดยใช้รูปแบบการโมบาย ควบคู่กับการส่งต่อภาคีภายนอก และพัฒนาระบบการทำงาน โดยใช้ระบบ Peer Mobilizer เข้ามาช่วยในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆและเก็บข้อมูลใน Commcare Application

ปี 2560
7 มีนาคม 2560

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน ในการจัดบริการตรวจHIV/STI ในระดับเพชร จากกรมควบคุมโรค

29 มีนาคม 2560 จดทะเบียนคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัส

2560 ขยายการทำงานไป จังหวัดเชียงราย

ปี 2561
สิงหาคม 2561

2561 คลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัส ได้รับการประกาศรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับงบประมาณ สปสช. ปีแรกในการดำเนินงานและจัดบริการให้กลุ่มประชากรหลักในจังหวัดเชียงใหม่

2561 ขยายการทำงานไปจังหวัดพิษณุโลก

ปี 2562
1 ตุลาคม 2562

ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช

ปี 2563
ขยายการทำงาน

ไปจังหวัด ลำปาง เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

ปี 2564
ขยายการทำงาน

ไปจังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดตาก

เป็นองค์กรแกนนำด้านสุขภาพ และสิทธิทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

มุ่งมั่นสนับสนุนและพัฒนาการทำงานประเด็นเรื่องสุขภาพ สิทธิทางเพศของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ  ในลักษณะเครือข่าย ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางสังคม

 1. เพื่อรณรงค์ สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ในการป้องกันติดเชื้อเอชไอวี เอดส์  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสุขภาวะทางเพศ                          
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดบริการ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งสถานพยาบาล ด้านเอชไอวี เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับชุมชน 
 3. เพื่อส่งเสริม สิทธิมนุษยชน สิทธิทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศ  
 4. เพื่อลดอคติ การรังเกียจ การตีตรา และการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและบุคคลทั่วไป               
 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน ดูแล การจัดบริการ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  สุขภาวะองค์รวม                                          
 6. เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ และ ไม่แสวงผลกำไร                
 7. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคี ในการทำงาน
 8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

Target

มูลนิธิเอ็มพลัสมี พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 9 จังหวัด แบ่งเป็นตั้งสำนักงานมูลนิธิ และ ขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ 4 แห่ง และ ดำเนินการ ภายใต้ความร่วมมือกับ ภาครัฐ และโรงพยาบาลในจังหวัด อีก 5 พื้นที่ พื้นที่ดำเนินงานที่มีสำนักงานและคลินิกเทคนิคการแพทย์ตั้งอยู่

 1. สำนักงานมูลนิธิเอ็มพลัส สำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 1 ซอยชมจันทร์ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
  • ขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัส วันที่ 29 มีนาคม 2560
 2. สำนักงานมูลนิธิเอ็มพลัส สาขาเชียงราย ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 997/5 ถนนสถานพยาบาล  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
  • ขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสเชียงราย วันที่ 8  พฤษภาคม 2562
 3. สำนักงานมูลนิธิเอ็มพลัส สาขาพิษณุโลก ตั้งอยู่อาคารเลขที่. 262/19-22 ซอยราษฎ์อุทิศ ถนนบรมไตรโลกนารถ. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ 65000
  • ขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสพิษณุโลก วันที่ 18 มิถุนายน 2564
 4. สำนักงานมูลนิธิเอ็มพลัส สาขานครราชสีมา ตั้งอยู่อาคารเลขที่     564/1  ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 30000
  • ขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสนครราชสีมา วันที่ 21 มิถุนายน 2564

พื้นที่ดำเนินการ ที่ทำงานประสานความร่วมมือเป็นการออกหน่วยโมบาย VCT ร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ ประกอบด้วย

 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดอุตรดิตถ์