ภาพรวม

           มูลนิธิเอ็มพลัส ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 ภายใต้ชื่อ “โครงการเพื่อชายรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ได้รับทุนสนับสนุนจาก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) จดทะเบียนมูลนิธิเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554  ปัจจุบันเอ็มพลัสเป็นองค์กรระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดบริการด้านการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรหลักในพื้นที่ ประกอบด้วย ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง พนักงานบริการ ผู้ใช้สารเสพติด และเยาวชน เน้นการทำงานเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิตจากเอดส์ และลดการตีตราและเลือกปฏิบัติจากเอชไอวี/เอดส์และความต่างจากเหตุแห่งเพศ  เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการยุติเอดส์ตามแผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติปี พ.ศ. 2560-2573 มูลนิธิเอ็มพลัสดำเนินงานตามรูปแบบ KPLHS (Key population-led Health Services) การให้บริการที่ “นำโดยชุมชน” ทำให้มั่นใจว่าชุดบริการเป็นไปตามความจำเป็น ตรงตามความต้องการของกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบในชุมชน โดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางภายใต้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศ ด้วยชุดบริการ R-R-T-T-P-R (Reach-Recruit-Test-Treat-Prevent-Retain) นอกจากนี้เอ็มพลัสได้ร่วมจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ “นครพิงค์โมเดล” ซึ่งเป็นแนวทางการจัดบริการ PrEP ให้ประเทศสามารถนำโมเดลนี้ไปขยายต่อยังพื้นที่ต่าง ๆ

           ประสบการณ์การทำงานของมูลนิธิเอ็มพลัสที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นรูปแบบการทำงานที่เข้าถึงกลุ่มประชากรหลักได้เป็นอย่างดี ทำให้มีการขยายพื้นที่ไปเปิดมูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ 2560จังหวัดพิษณุโลกในปี พ.ศ. 2561 และจังหวัดนครราชสีมาในปี พ.ศ. 2563 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก USAID, GF (Global fund) และสปสช (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) นอกจากนี้ เอ็มพลัสยังทำงานร่วมกับภาครัฐและโรงพยาบาลเพื่อจัดกิจกรรมและให้บริการตรวจเอชไอวีในอีก 6 จังหวัดได้แก่ ลำปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และสุรินทร์

          เอ็มพลัสมีความโดดเด่นในการทำงานเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรเป้าหมาย สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และแจกอุปกรณ์ป้องกัน ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ  ทั้งการเข้าถึงแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม การจัดกิจกรรมรณรงค์ การเข้าถึงคนที่มีความเสี่ยงสูงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และจากกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ส่งผลให้กลุ่มประชากรเป้าหมายมีทางเลือกในการป้องกันเอชไอวีที่เหมาะกับวิถีชีวิตของตน เข้าถึงการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสะดวก เข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสทันที

          เอ็มพลัสมีเจ้าหน้าที่ชุมชนที่เป็นกลุ่มประชากรหลักที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการร่วมกับสหวิชาชีพ ได้แก่แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เภสัช เพื่อให้บริการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฟรี สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ให้บริการรักษาเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกับที่ทราบผล (Same-day ART ) รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ยาป้องกันเชื้อเอชไอวีหลังการสัมผัสเชื้อ (PEP) เป็นต้น

          เอ็มพลัสเป็นองค์กรภาคประชาสังคมแห่งแรกของประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ โดยคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสขึ้นทะเบียนในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และทั้ง 4 ศูนย์ของมูลนิธิเอ็มพลัส ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)  ให้ “เอ็มพลัส “เป็นพื้นที่ปลอดภัย อยู่ในความรู้สึกและจิตใจของเพื่อนๆ เรา เพื่อให้เอ็มพลัสร่วมสร้างประสบการณ์ความสุขและความทรงจำให้กับทุกคน where community fulfills your happiness …ชุมชนที่เติมเต็มความสุขให้กับทุกคน…”

WHO WE ARE

Mplus was founded in 2004. We are a community-based organization working on sexual health and rights for our target groups. These are:

We work in 10 provinces in north and central Thailand. Our head office is in Chiang Mai with programming based in 4 community sexual health/HIV clinics located in Chiang Mai, Chiang Rai, Phitsanulok and Nakorn Rachasima. Connected to these, we operate mobile clinics in 6 additional provinces in Lampang, Petchabun, Sukhothai, Tak, Uttaradit and Surin
Our strengths lie in policy advocacy, health service delivery and our work with young key populations. We enjoy a strong reputation for our innovations, our use of technology, our communications and our data-driven service delivery. We have strong partnerships with the national and provincial governments where we work.
Each year, together we reach more than 16,000 LGBTQI+ through our various programs throughout Thailand. Of these, approximately 15% are below the age of 18 years. Our work brings us into direct contact with at risk adolescents. It is critical that we have appropriate policies, knowledge and skills to support this population.

ปี 2546
ทางองค์กร PATH (ประเทศไทย)

ร่วมมือกับองค์กรเอกชนด้านเยาวชน เก็บข้อมูลประเด็นเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงและการดูแลสุขภาพชายในจังหวัดเชียงใหม่

ปี 2554
6 พฤษภาคม 2554

จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเอ็มพลัส

ปี 2558
กันยายน 2558

เริ่มให้บริการตรวจเอชไอวีภายใน DIC โดยใช้รูปแบบการโมบาย ควบคู่กับการส่งต่อภาคีภายนอก และพัฒนาระบบการทำงาน โดยใช้ระบบ Peer Mobilizer เข้ามาช่วยในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆและเก็บข้อมูลใน Commcare Application

ปี 2560
7 มีนาคม 2560

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน ในการจัดบริการตรวจHIV/STI ในระดับเพชร จากกรมควบคุมโรค

29 มีนาคม 2560 จดทะเบียนคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัส

2560 ขยายการทำงานไป จังหวัดเชียงราย

ปี 2561
สิงหาคม 2561

2561 คลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัส ได้รับการประกาศรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับงบประมาณ สปสช. ปีแรกในการดำเนินงานและจัดบริการให้กลุ่มประชากรหลักในจังหวัดเชียงใหม่

2561 ขยายการทำงานไปจังหวัดพิษณุโลก

ปี 2562
1 ตุลาคม 2562

ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช

ปี 2563
ขยายการทำงาน

ไปจังหวัด ลำปาง เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

ปี 2564
ขยายการทำงาน

ไปจังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดตาก

เอ็มพลัสภูมิใจนำเสนอแผนกลยุทธ์ 5 ปี
พ.ศ. 2566-2570

ความใฝ่ฝันของเราคือการสร้างความแตกต่างในชีวิตของเยาวชน LGBTQI+ ในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ LGBTQI+ ทุกคน โดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของสมาชิกที่อายุน้อยกว่าในชุมชน เราจะพยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สื่อสารประสบการณ์และบทเรียนของเราให้กับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

LGBTQI+ ทุกคนและกลุ่มประชากรหลัก โดยเฉพาะเยาวชน สามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากบริการ เอชไอวี/สุขภาวะทางเพศ และจากบริการทางสังคมที่พวกเขาต้องการ ด้วยสิทธิที่เท่าเทียมกัน

เพื่อเป็นผู้นำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและสิทธิของ LGBTQI+ – บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และให้บริการที่ครอบคลุมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เช่น สุขภาพทางเพศ การคุ้มครองทางสังคม และการสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม

“ภายในปี 2573 กลุ่ม LGBTQI+ ทุกคน โดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQI+ ที่อายุน้อยหรือเยาวชน และกลุ่มประชากรหลัก(เยาวชน และวัยรุ่น) จะสามารถเข้าถึงและรับประโยชน์จากเอชไอวี/บริการสุขภาพและสังคมที่พวกเขาต้องการด้วยสิทธิที่เท่าเทียมกัน”

 1.  เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ LGBTQI+ ทุกคน
 2. เพื่อเร่งการยุติโรคเอดส์และคงไว้ซึ่งการควบคุมการแพร่ระบาดโดยการขยายบริการ SRHR/STI/HIV ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางสำหรับประชากรหลักทั้งหมด โดยเฉพาะประชากรหลักที่เป็นวัยรุ่น หรือเยาวชน อายุ 10-24 ปี
 3. เสริมสร้างศักยภาพภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืน
 4. เพื่อพัฒนาโครงการด้านเอชไอวี/สุขภาพของประชากรที่สำคัญผ่านการถ่ายทอดความรู้และทักษะในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 5. เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของโปรแกรมผ่านความร่วมมือและการกระจายทรัพยากร

 1. การเสริมพลังบวกและการมีส่วนร่วม – เราสนับสนุนการเสริมพลังให้กับเยาวชน LGBTQI+ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา                          
 2. ความเสมอภาคและเป็นมิตรกับ LGBTQI+ วัยรุ่น หรือเยาวชน – เรามุ่งมั่นที่จะให้สังคมมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงกันในงานของเรา เราเป็นตัวแทนของ LGBTQI+ ทั้งหมด และบริการของเรายังเป็นมิตรกับเยาวชน LGBTQI+ อีกด้วย
 3. การไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาค – เรามุ่งมั่นที่จะรับประกันสิทธิที่เท่าเทียมกันสำหรับ LGBTQI+ รวมถึงการเข้าถึงบริการคุณภาพเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพและความยุติธรรม ที่ผู้อื่นในสังคมมีให้
 4. การทำงานร่วมกัน ความร่วมมือ และการทำงานเป็นทีม เราแสวงหาความร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
 5. ความเห็นอกเห็นใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราตระหนักถึงความทุกข์ทรมานของ LGBTQI+ รุ่นเยาว์จากความรุนแรง การกลั่นแกล้ง การตีตรา และการเลือกปฏิบัติ และมุ่งมั่นที่จะยกระดับการคุ้มครองและยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มูลนิธิเอ็มพลัสมี พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 9 จังหวัด แบ่งเป็นตั้งสำนักงานมูลนิธิ และ ขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ 4 แห่ง และ ดำเนินการ ภายใต้ความร่วมมือกับ ภาครัฐ และโรงพยาบาลในจังหวัด อีก 5 พื้นที่ พื้นที่ดำเนินงานที่มีสำนักงานและคลินิกเทคนิคการแพทย์ตั้งอยู่

 1. สำนักงานมูลนิธิเอ็มพลัส สำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 1 ซอยชมจันทร์ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
  • ขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัส วันที่ 29 มีนาคม 2560
 2. สำนักงานมูลนิธิเอ็มพลัส สาขาเชียงราย ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 997/5 ถนนสถานพยาบาล  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
  • ขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสเชียงราย วันที่ 8  พฤษภาคม 2562
 3. สำนักงานมูลนิธิเอ็มพลัส สาขาพิษณุโลก ตั้งอยู่อาคารเลขที่. 262/19-22 ซอยราษฎ์อุทิศ ถนนบรมไตรโลกนารถ. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ 65000
  • ขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสพิษณุโลก วันที่ 18 มิถุนายน 2564
 4. สำนักงานมูลนิธิเอ็มพลัส สาขานครราชสีมา ตั้งอยู่อาคารเลขที่     564/1  ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 30000
  • ขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสนครราชสีมา วันที่ 21 มิถุนายน 2564

พื้นที่ดำเนินงาน ที่ทำงานประสานความร่วมมือเป็นการออกหน่วยโมบาย VCT ร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ ประกอบด้วย

 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดอุตรดิตถ์
 • จัวหวัดสุรินทร์