kiartisak achima

kiartisak achima

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา Cooperative and Work Integrated Education: CWIE ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใหม่

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ทีมผู้บริหารมูลนิธิเอ็มพลัส นำทีมโดยคุณพงศ์ภีระ พัฐภีระพงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา Cooperative and Work Integrated Education: CWIE ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใหม่

วันที่ 21 กรกฎาคม หรือ “วันรณรงค์ ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี”

วันที่ 21 กรกฎาคม หรือ “วันรณรงค์ ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี” มุ่งเน้นไปที่การขจัดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี ต่างจากวันที่ 1 มีนาคม ของทุกปี หรือ “วันรณรงค์ปราศจากการเลือกปฏิบัติ” ที่เน้นการขจัดการเลือกปฏิบัติที่มากกว่าเอชไอวี “Human First” เป็นหัวข้อรณรงค์ วันที่ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวีในปี 2023 เพื่อเน้นย้ำมิติความเป็นมนุษย์ของผู้ที่มีเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ที่ควรได้รับสิทธิความเป็นมนุษย์เฉกเช่นมนุษย์ทุกคน ให้เห็นมนุษย์ ไม่ใช่เห็นแต่ไวรัส และการเลือกปฏิบัติใดๆ ต่อผู้มีเอชไอวีควรถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน   ข้อเสนอเพื่อการขจัดการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี https://zerohivstigmaday.org/wp-content/uploads/2023/07/ZeroHIVStigmaDay_Toolkit.pdf ตระหนักในศักดิ์ศรี สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอชไอวีทุกคน ลดความกลัวในการเอ่ยถึงสถานะการมีเอชไอวีและการโดดเดี่ยวจากสังคม และสร้างเสริมให้คนใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยและเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้น ผลักดันให้เกิดความต้องการตรวจหาสถานะของการมีเอชไอวี ที่นำไปสู่การรู้ว่ามีเอชไอวีแต่เนิ่นๆ และเข้าสู่กระบวนการรักษาเอชไอวี การดูแล บริการทางสังคมที่นำไปสู่ภาวะกดไวรัสได้จนตรวจไม่พบไวรัสในเลือดและไม่ส่งต่อไวรัสให้กับคนอื่นได้ (U = U) สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้การพูดคุยเรื่องเอชไอวีทำได้อย่างเปิดเผย ส่งเสริมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งผ่านและการป้องกันไวรัส และส่งเสริมให้คนยอมรับวิธีการป้องกัน อาทิ การป้องกันด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP) และกลยุทธ์ต่างๆ ของการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ผลักดันให้เกิดความเสมอภาคของทุกคนในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การป้องกัน และการรักษา …

วันที่ 21 กรกฎาคม หรือ “วันรณรงค์ ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี” Read More »

การรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิเอ็มพลัส นำทีมโดยคุณ ณัฐพร เขียวทอง ผู้จัดการมูลนิธิเอ็มพลัส สาขาพิษณุโลก ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอ็มพลัสเข้าร่วมงานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนอาสาสมัคร และการประเมินมาตรฐานองค์กรภาคประชาสังคม : การรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร    

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 8 อัตรา

  มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ผู้จัดการงานส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียม ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ 1 ตำแหน่ง 2. หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ/จัดซื้อ เชียงใหม่ 1 ตำแหน่ง 4. เภสัชกร part time เอ็มพลัสสหคลินิก 1 ตำแหน่ง 5. เจ้าหน้าที่กิจกรรมและออนไลน์ เชียงราย 1 ตำแหน่ง 6. เจ้าหน้าที่สื่อและกิจกรรม นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง 7. เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง 8. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลสนับสนุน นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 25 เมษายน 2566 หลักฐานการสมัคร 1. …

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 8 อัตรา Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการ (Sex Worke) ครั้งที่ 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการ (Sex Worke) ครั้งที่ 3 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุยษ์

นายพงศ์ภีระ พัฐภีระพงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เอ็มพลัส เข้าพบนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี

นายพงศ์ภีระ พัฐภีระพงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เอ็มพลัส เข้าพบนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี และหารือแนวทางการสนับสนุนระดับจังหวัดในการพัฒนาระบบบริการด้านเอชไอวีขององค์กรภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการยุติเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้กำลังใจในการทำงาน และพร้อมสนับสนุนแนวทางการทำงานด้านสุขภาพขององค์กรภาคประชาสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

การประชุมเครือข่ายผู้ให้การปรึกษาด้านเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการป้องกัน

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนมูลนิธิเอ็มพลัสเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ให้การปรึกษาด้านเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการป้องกัน-ดูแลผู้ติดเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ณ ห้องประชุมวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการจากมูลนิธิเอ็มพลัส เพื่อให้บุคคลทางการแพทย์ พยาบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เยี่ยมชมการให้บริการ PrEP MPLUS Deliver บริการใหม่ของมูลนิธิเอ็มพลัส      

MPLUS Beach Volleyball 2023 🏐 ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2566 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด 28 ทีม จากทั่วประเทศ🏆 แสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย รางวัลชนะเลิศ          ได้แก่ ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี1 รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ สากเหล็กวิทยา 2 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สากเหล็กวิทยา 1 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี2 2

MPLUS Beach Volleyball 2023 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด จัดโดยมูลนิธิเอ็มพลัส ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2566 แสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย รางวัลชนะเลิศ          ได้แก่ ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี1 รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ สากเหล็กวิทยา 2 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สากเหล็กวิทยา 1 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี2 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด 28 ทีม จากทั่วประเทศ ดังนี้ 1.Dinasty1 2.Dinasty2 3.เวียงเจดีย์2 4.เวียงเจดีย์1 5.โปลิฯ1 6.โปลิฯ2 7.มกช.สุพรรณ2 8.Don’t care1 9.ศิษย์เก่าหางดง 10.มกช.สุพรรณบุรี1 11.Phoenix Blue 12.ศรีสำโรง1 13.วท.เทคโนโลยีพายัพฯ …

MPLUS Beach Volleyball 2023 🏐 ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2566 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด 28 ทีม จากทั่วประเทศ🏆 แสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย รางวัลชนะเลิศ          ได้แก่ ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี1 รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ สากเหล็กวิทยา 2 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สากเหล็กวิทยา 1 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี2 2 Read More »

สปสช. เยี่ยมชมการทำงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขององค์กรภาคประชาสังคมในเชียงใหม่

เชียงใหม่, 13 ธันวาคม 2565 – นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สองแห่งซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากแผนงานฉุกเฉินของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) ผ่านองค์การเพื่อความร่วมมือแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ภายใต้โครงการ EpiC ประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เวลา 09.45 เดินทางไปเยี่ยมชมการทำงานของมูลนิธิเอ็มพลัส พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของมูลนิธิ ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านจัดบริการด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงงานด้านสุขภาพทางเพศ และสิทธิทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในระดับประเทศ นอกจากนี้มูลนิธิเอ็มพลัสยังเป็นหนึ่งในองค์กรภาคประชาสังคมที่นำร่องจัดบริการเพร็พร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและผู้หญิงข้ามเพศ ปัจจุบันมูลนิธิเอ็มพลัสได้มีการทำงานครอบคลุมไปถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ใช้สารเสพติด โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มประชากรหลักเหล่านี้เข้าถึงบริการสุขภาพด้านเอชไอวี เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการยุติเอดส์ภายในปี 2573 ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ในช่วงท้าย มูลนิธิเอ็มพลัสและมูลนิธิแคร์แมทได้มีการหารือถึงความก้าวหน้าของการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากสปสช. ความท้าทาย โอกาสและความร่วมมือในอนาคตเพื่อพัฒนาระบบบริการด้านเอชไอวีและระบบสุขภาพของกลุ่มประชากรหลัก อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นระบบสุขภาพที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากนานาชาติ

(UNAIDS Programme Coordinating Board : PCB)

The UN AIDS Program Executive Board (UNAIDS Program Coordinating Board: PCB), officials from 22 member nations, 11 UN Cosponsors, and 5 NGOs paid a visit to the MPLUS Foundation on December 12, 2022. delivering KPLHS services through the EpiC project, a community initiative that builds the potential to deliver standardized HIV and STIs services up …

(UNAIDS Programme Coordinating Board : PCB) Read More »

Under our new strategic focus to expand regional collaboration to enable the transfer of knowledge and skills to support health/HIV programming for key populations in the region, Mplus has recently visited our friends at CHIAs in Laos to provide technical support that will enable them to adopt the key population-led health service delivery (KPLHS) model in their programming. We are grateful to the support provided by EpiC, USAID/PEPFAR. #Mplus #USAID #PEPFAR #EpiC #FHI360 #CheckinPrEPLaos #PEPFAR #USAID #EpiC #CHIAsLoas #MplusThailand #FHI360

Under our new strategic focus to expand regional collaboration to enable the transfer of knowledge and skills to support health/HIV programming for key populations in the region, Mplus has recently visited our friends at CHIAs in Laos to provide technical support that will enable them to adopt the key population-led health service delivery (KPLHS) model …

Under our new strategic focus to expand regional collaboration to enable the transfer of knowledge and skills to support health/HIV programming for key populations in the region, Mplus has recently visited our friends at CHIAs in Laos to provide technical support that will enable them to adopt the key population-led health service delivery (KPLHS) model in their programming. We are grateful to the support provided by EpiC, USAID/PEPFAR. #Mplus #USAID #PEPFAR #EpiC #FHI360 #CheckinPrEPLaos #PEPFAR #USAID #EpiC #CHIAsLoas #MplusThailand #FHI360 Read More »