Our Works

ทำงานตามรูปแบบ ชุดบริการของ Key Population-Led Health Services KPLHS

 • ชุดบริการสุขภาพ ที่ตั้งใจจัดขึ้นมา สำหรับกลุ่มประชากรหลักกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
 • บริการต่างๆ ถูกเลือกมาโดยกลุ่มประชากรนั้นเอง จึงตรงความต้องการ และเหมาะกับวิถีชีวิตของผู้รับบริการ
 • ให้บริการโดย เจ้าหน้าที่สุขภาพชุมชน ที่ผ่านการอบรมและผ่านการประกันคุณภาพ

ACCESSIBILITY

ตั้งอยู่ในจุดรวมตัวของ KPs
เปิดในเวลาที่เหมาะกับวิถีชีวิตของ KPs
One-stop service

AVAILABILITY

บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของ KPs เช่น ฮอร์โมน STIs ปรึกษาทางกฎหมาย harm reduction

ACCEPTABILITY

เจ้าหน้าที่เป็น KPs เข้าใจวิถีชีวิตแท้จริง
เป็นมิตร เข้าใจความหลากหลายทางเพศ ไม่ตีตราหรือเลือกปฏิบัติ

QUALITY

เจ้าหน้าที่มีทักษะสูง ผ่านการอบรม และรับรองคุณภาพ
ทำงานเชื่อมโยง เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่

R-R-T-T-P-R

Reach, Recruit

 • การให้ข้อมูลความรู้เรื่องการป้องกันเอชไอวีเพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง และประโยชน์ของการตรวจเอชไอวี รวมถึงเรื่องการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • การกระจายถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น
 • การให้ข้อมูลว่าจะรับบริการตรวจเอชไอวี, ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือส่งต่อไปรับบริการ
 • การลงทะเบียนรับบริการโดย เครือข่ายเพื่อน หรือผ่านการนัดหมายทางสื่อออนไลน์ หรือเข้าสู่ระบบบริการด้วยตนเอง ไปที่สถานพยาบาล, ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่

Test

Treat

Same-Day ART ?

บริการที่จัดโดยมีความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะทำให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อทุกคน ได้เริ่ม ART ในวันเดียวกับที่รู้ผลการติดเชื้อของตัวเอง (หรืออย่างน้อย ในวันแรกที่เหยียบเข้าโรงพยาบาล)

โดยรู้ และคาดเดาได้ว่า จะมีคน (ส่วนน้อย) ที่ไม่พร้อม ทั้งทางจิตสังคม ทาง logistics และด้วยอาการทาง clinic

Prevention

PrEP

จัดบริการร่วมกับ โรงพยาบาลในพื้นที่

 • ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตาม และส่งเสริมการใช้เพร็พในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง หลังจากทราบผลเลือด
 • ให้บริการยาเพร็พ
 • จัดบริการ SAME DAY PrEP
 • Follow up ทุก3เดือน
 • ส่งต่อรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ตรวจการทำงานของของไต ไวรัสตับอักเสบ

Retention