Our History

MPLUS FOUNDATION

           มูลนิธิเอ็มพลัส ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 ภายใต้ชื่อ “โครงการเพื่อชายรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ได้รับทุนสนับสนุนจาก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) จดทะเบียนมูลนิธิเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554  ปัจจุบันเอ็มพลัสเป็นองค์กรระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดบริการด้านการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรหลักในพื้นที่ ประกอบด้วย ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง พนักงานบริการ ผู้ใช้สารเสพติด และเยาวชน เน้นการทำงานเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิตจากเอดส์ และลดการตีตราและเลือกปฏิบัติจากเอชไอวี/เอดส์และความต่างจากเหตุแห่งเพศ  เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการยุติเอดส์ตามแผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติปี พ.ศ. 2560-2573 มูลนิธิเอ็มพลัสดำเนินงานตามรูปแบบ KPLHS (Key population-led Health Services) การให้บริการที่ “นำโดยชุมชน” ทำให้มั่นใจว่าชุดบริการเป็นไปตามความจำเป็น ตรงตามความต้องการของกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบในชุมชน โดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางภายใต้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศ ด้วยชุดบริการ R-R-T-T-P-R (Reach-Recruit-Test-Treat-Prevent-Retain) นอกจากนี้เอ็มพลัสได้ร่วมจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ “นครพิงค์โมเดล” ซึ่งเป็นแนวทางการจัดบริการ PrEP ให้ประเทศสามารถนำโมเดลนี้ไปขยายต่อยังพื้นที่ต่าง ๆ

           ประสบการณ์การทำงานของมูลนิธิเอ็มพลัสที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นรูปแบบการทำงานที่เข้าถึงกลุ่มประชากรหลักได้เป็นอย่างดี ทำให้มีการขยายพื้นที่ไปเปิดมูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ 2560จังหวัดพิษณุโลกในปี พ.ศ. 2561 และจังหวัดนครราชสีมาในปี พ.ศ. 2563 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก USAID, GF (Global fund) และสปสช (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) นอกจากนี้ เอ็มพลัสยังทำงานร่วมกับภาครัฐและโรงพยาบาลเพื่อจัดกิจกรรมและให้บริการตรวจเอชไอวีในอีก 6 จังหวัดได้แก่ ลำปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และสุรินทร์

          เอ็มพลัสมีความโดดเด่นในการทำงานเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรเป้าหมาย สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และแจกอุปกรณ์ป้องกัน ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ  ทั้งการเข้าถึงแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม การจัดกิจกรรมรณรงค์ การเข้าถึงคนที่มีความเสี่ยงสูงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และจากกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ส่งผลให้กลุ่มประชากรเป้าหมายมีทางเลือกในการป้องกันเอชไอวีที่เหมาะกับวิถีชีวิตของตน เข้าถึงการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสะดวก เข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสทันที

          เอ็มพลัสมีเจ้าหน้าที่ชุมชนที่เป็นกลุ่มประชากรหลักที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการร่วมกับสหวิชาชีพ ได้แก่แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เภสัช เพื่อให้บริการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฟรี สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ให้บริการรักษาเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกับที่ทราบผล (Same-day ART ) รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ยาป้องกันเชื้อเอชไอวีหลังการสัมผัสเชื้อ (PEP) เป็นต้น

          เอ็มพลัสเป็นองค์กรภาคประชาสังคมแห่งแรกของประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ โดยคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสขึ้นทะเบียนในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และทั้ง 4 ศูนย์ของมูลนิธิเอ็มพลัส ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)  ให้ “เอ็มพลัส “เป็นพื้นที่ปลอดภัย อยู่ในความรู้สึกและจิตใจของเพื่อนๆ เรา เพื่อให้เอ็มพลัสร่วมสร้างประสบการณ์ความสุขและความทรงจำให้กับทุกคน where community fulfills your happiness …ชุมชนที่เติมเต็มความสุขให้กับทุกคน…”

WHO WE ARE

Mplus was founded in 2004. We are a community-based organization working on sexual health and rights for our target groups. These are:

We work in 10 provinces in north and central Thailand. Our head office is in Chiang Mai with programming based in 4 community sexual health/HIV clinics located in Chiang Mai, Chiang Rai, Phitsanulok and Nakorn Rachasima. Connected to these, we operate mobile clinics in 6 additional provinces in Lampang, Petchabun, Sukhothai, Tak, Uttaradit and Surin
Our strengths lie in policy advocacy, health service delivery and our work with young key populations. We enjoy a strong reputation for our innovations, our use of technology, our communications and our data-driven service delivery. We have strong partnerships with the national and provincial governments where we work.
Each year, together we reach more than 16,000 LGBTQI+ through our various programs throughout Thailand. Of these, approximately 15% are below the age of 18 years. Our work brings us into direct contact with at risk adolescents. It is critical that we have appropriate policies, knowledge and skills to support this population.

OUR HISTORY

Year 2003
Path2Health Foundation (Thailand)

joined hands with private sectors to collect data on health risk behavior and male health care in Chiang Mai province.

Year 2011
6 May 2011

MPLUS FOUNDATION registration.

Year 2015
September 2015

Launched an internal HIV Testing service at Drop-In Center (DIC) using a Mobile model in parallel with the referring system to partnering clinics. Adopted a Peer-Mobilizer system and Commcare Application to enhance the operating system and to better reach the target groups in different communities and to store the collected data.

Year 2017
7 March 2017

Certified as Diamond-Level Standard Community HIV/STI Test Service Center by Department of Disease Control of Thailand.

29 March 2017 Registered Mplus Medical Technical Clinic

2017 Branched out to Chiang Rai Province

Year 2018
August 2018

2018 The Mplus medical technology clinic received a Certification of Medical Laboratory for Medical Laboratory Standard (MOPH Standard) by The medical technology council and secured funding from National Health Security Office (NHSO) to provide services to the key populations in Chiang Mai.

2018 Branched out to Phitsanulok Province

Year 2019
1 October 2019

Listed as a Service Unit of National Health Security Office (NHSO)

Year 2020
Branched out

to Lampang, Phetchabun, Sukhothai, and Uttaradit Province

Year 2021
Branched out

Nakhon Ratchasima, and Tak Province

Mplus is proud to present our new five-year strategic plan, 2023-2027.
_____________________________

Our ambition is to make a difference in the lives of young LGBTQI+ in Thailand. We aim to enhance the human rights of all LGBTQI+, focusing on the needs of younger members of the community. We will strive to bring about change, communicate our experiences and lessons learned to partners in the Asia-Pacific region.

Our Vision

“All LGBTQI+ and in particular young key populations are able to access and benefit from HIV/sexual reproductive health and social services that they need with equal rights.”

Our Mission

“To lead on enabling sexual health and rights of LGBTQI+ - people with diverse sexual orientation and gender identities - and provide comprehensive people-centered services - sexual health, social protection and human rights advocacy to advance equality and equity in society.”

Our Goal

“By 2030, all LGBTQI+, particularly young LGBTQI+ and (young) key populations are able to access and benefit from HIV/health and social services that they need with equal rights”

Strategic Objectives

 1.  To advance the human rights of all LGBTQI+
 2. To accelerate ending AIDS and sustain epidemic control through expanding comprehensive people-centered SRHR/STI/HIV services for all key populations, particularly young key populations
 3. To strengthen in- house capacity to enhance effectiveness and sustainability
 4. To advance key population HIV/health programming through the transfer of knowledge and skills in Thailand and the Asia-Pacific region
 5. To enhance program sustainability through partnerships and diversification of resources

Target populations

Our core values that inspire our mission are

 1. Empowerment and participation – we support the empowerment of young LGBTQI+ and their participation in activities that concern them;                          
 2. Inclusiveness and young LGBTQI+ friendly – we are committed to social inclusion and recognize the importance of intersectionality in our work. We represent all LGBTQI+ and our services are also friendly to young LGBTQI+
 3. Non-discrimination and equity - we are committed to ensuring equal rights for LGBTQI+ including access to the same quality of services, in particular health and justice, available to others in society
 4. Collaboration, cooperation and teamwork – we actively seek partnerships to enable us to constructively work with others to achieve our objectives
 5. Compassion, empathy and solidarity – we recognise the suffering of young LGBTQI+ from violence, bullying, stigma and discrimination and are committed to advancing protection and bringing human rights violations to an end.

Area of Operations

MPLUS FOUNDATION operates in 9 provinces; consisting of 4 provinces with MPLUS foundation offices & medical technology clinics and 5 provinces operating under the cooperation with government agencies and local hospitals. Our office and medical technology clinic locations:

 1. MPLUS FOUNDATION Chiang Mai Headquarter จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 1 ซอยชมจันทร์ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
  • Registered as Mplus medical technology clinic on 29 March 2017
 2. MPLUS FOUNDATION Chiang Rai Branch office ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 997/5 ถนนสถานพยาบาล  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
  • ขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัสเชียงราย วันที่ 8  พฤษภาคม 2562
 3. MPLUS FOUNDATION Phitsanulok Branch office ตั้งอยู่อาคารเลขที่. 262/19-22 ซอยราษฎ์อุทิศ ถนนบรมไตรโลกนารถ. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ 65000
  • Registered as Mplus medical technology clinic Phitsanulok on 18 June 2021
 4. MPLUS FOUNDATION Nakhon Ratchasima Branch office ตั้งอยู่อาคารเลขที่     564/1  ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 30000
  • Registered as Mplus medical technology clinic Nakhon Ratchasima on 21 June 2021

พื้นที่ดำเนินงาน ที่ทำงานประสานความร่วมมือเป็นการออกหน่วยโมบาย VCT ร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ ประกอบด้วย

 • Lampang Province
 • Tak Province
 • Phetchabun Province
 • Sukhothai Province
 • Uttaradit Province
 • Surin Province