kiartisak achima

kiartisak achima

จัดงานเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัส นครราชสีมา และเป็นศูนย์บริการแบบครอบคลุมด้านเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

มูลนิธิเอ็มพลัส ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี #mplusthailand #mpluskorat

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เดอะมอลล์ โคราช และ มูลนิธิเอ็มพลัส นครราชสีมา

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิเอ็มพลัสนครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เดอะมอลล์ โคราช และ มูลนิธิเอ็มพลัส นครราชสีมา โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสวนหม่อน โรงพยาบาลมหาราช #mplusthailand #mpluskorat #mplusnakhonratchasima

เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัสสหลินิก “ศูนย์บริการแบบครอบคลุม ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”

เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัสสหลินิก “ศูนย์บริการแบบครอบคลุม ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” มูลนิธิเอ็มพลัส จัดงานเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัสสหคลินิก เชียงใหม่ “การจัดบริการแบบครอบคลุมด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ” ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ภายใต้แผนงานฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) ผ่านโครงการ EpiC ประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) มูลนิธิเอ็มพลัส จึงสามารถขยายการให้บริการไปยังกลุ่มประชากรหลักในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงาน นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมี 1.คุณแอนดรูส์ เลห์ฮี ผู้แทนกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 2.คุณวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 3.คุณเจนนิเฟอร์ อีรี่ ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุข องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 4.แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5.ดร. ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 6.ดร. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ประธานมูลนิธิเอ็มพลัส เข้าร่วมแสดงความยินดีในความก้าวหน้า …

เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัสสหลินิก “ศูนย์บริการแบบครอบคลุม ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” Read More »

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา Cooperative and Work Integrated Education: CWIE ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใหม่

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ทีมผู้บริหารมูลนิธิเอ็มพลัส นำทีมโดยคุณพงศ์ภีระ พัฐภีระพงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา Cooperative and Work Integrated Education: CWIE ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใหม่

วันที่ 21 กรกฎาคม หรือ “วันรณรงค์ ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี”

วันที่ 21 กรกฎาคม หรือ “วันรณรงค์ ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี” มุ่งเน้นไปที่การขจัดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี ต่างจากวันที่ 1 มีนาคม ของทุกปี หรือ “วันรณรงค์ปราศจากการเลือกปฏิบัติ” ที่เน้นการขจัดการเลือกปฏิบัติที่มากกว่าเอชไอวี “Human First” เป็นหัวข้อรณรงค์ วันที่ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวีในปี 2023 เพื่อเน้นย้ำมิติความเป็นมนุษย์ของผู้ที่มีเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ที่ควรได้รับสิทธิความเป็นมนุษย์เฉกเช่นมนุษย์ทุกคน ให้เห็นมนุษย์ ไม่ใช่เห็นแต่ไวรัส และการเลือกปฏิบัติใดๆ ต่อผู้มีเอชไอวีควรถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน   ข้อเสนอเพื่อการขจัดการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี https://zerohivstigmaday.org/wp-content/uploads/2023/07/ZeroHIVStigmaDay_Toolkit.pdf ตระหนักในศักดิ์ศรี สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอชไอวีทุกคน ลดความกลัวในการเอ่ยถึงสถานะการมีเอชไอวีและการโดดเดี่ยวจากสังคม และสร้างเสริมให้คนใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยและเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้น ผลักดันให้เกิดความต้องการตรวจหาสถานะของการมีเอชไอวี ที่นำไปสู่การรู้ว่ามีเอชไอวีแต่เนิ่นๆ และเข้าสู่กระบวนการรักษาเอชไอวี การดูแล บริการทางสังคมที่นำไปสู่ภาวะกดไวรัสได้จนตรวจไม่พบไวรัสในเลือดและไม่ส่งต่อไวรัสให้กับคนอื่นได้ (U = U) สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้การพูดคุยเรื่องเอชไอวีทำได้อย่างเปิดเผย ส่งเสริมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งผ่านและการป้องกันไวรัส และส่งเสริมให้คนยอมรับวิธีการป้องกัน อาทิ การป้องกันด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP) และกลยุทธ์ต่างๆ ของการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ผลักดันให้เกิดความเสมอภาคของทุกคนในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การป้องกัน และการรักษา …

วันที่ 21 กรกฎาคม หรือ “วันรณรงค์ ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี” Read More »

การรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิเอ็มพลัส นำทีมโดยคุณ ณัฐพร เขียวทอง ผู้จัดการมูลนิธิเอ็มพลัส สาขาพิษณุโลก ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอ็มพลัสเข้าร่วมงานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนอาสาสมัคร และการประเมินมาตรฐานองค์กรภาคประชาสังคม : การรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร    

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 8 อัตรา

  มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ผู้จัดการงานส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียม ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ 1 ตำแหน่ง 2. หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ/จัดซื้อ เชียงใหม่ 1 ตำแหน่ง 4. เภสัชกร part time เอ็มพลัสสหคลินิก 1 ตำแหน่ง 5. เจ้าหน้าที่กิจกรรมและออนไลน์ เชียงราย 1 ตำแหน่ง 6. เจ้าหน้าที่สื่อและกิจกรรม นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง 7. เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง 8. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลสนับสนุน นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 25 เมษายน 2566 หลักฐานการสมัคร 1. …

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 8 อัตรา Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการ (Sex Worke) ครั้งที่ 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการ (Sex Worke) ครั้งที่ 3 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุยษ์

นายพงศ์ภีระ พัฐภีระพงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เอ็มพลัส เข้าพบนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี

นายพงศ์ภีระ พัฐภีระพงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เอ็มพลัส เข้าพบนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี และหารือแนวทางการสนับสนุนระดับจังหวัดในการพัฒนาระบบบริการด้านเอชไอวีขององค์กรภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการยุติเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้กำลังใจในการทำงาน และพร้อมสนับสนุนแนวทางการทำงานด้านสุขภาพขององค์กรภาคประชาสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

การประชุมเครือข่ายผู้ให้การปรึกษาด้านเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการป้องกัน

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนมูลนิธิเอ็มพลัสเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ให้การปรึกษาด้านเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการป้องกัน-ดูแลผู้ติดเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ณ ห้องประชุมวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการจากมูลนิธิเอ็มพลัส เพื่อให้บุคคลทางการแพทย์ พยาบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เยี่ยมชมการให้บริการ PrEP MPLUS Deliver บริการใหม่ของมูลนิธิเอ็มพลัส      

MPLUS Beach Volleyball 2023 🏐 ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2566 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด 28 ทีม จากทั่วประเทศ🏆 แสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย รางวัลชนะเลิศ          ได้แก่ ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี1 รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ สากเหล็กวิทยา 2 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สากเหล็กวิทยา 1 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี2 2

MPLUS Beach Volleyball 2023 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด จัดโดยมูลนิธิเอ็มพลัส ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2566 แสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย รางวัลชนะเลิศ          ได้แก่ ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี1 รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ สากเหล็กวิทยา 2 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สากเหล็กวิทยา 1 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี2 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด 28 ทีม จากทั่วประเทศ ดังนี้ 1.Dinasty1 2.Dinasty2 3.เวียงเจดีย์2 4.เวียงเจดีย์1 5.โปลิฯ1 6.โปลิฯ2 7.มกช.สุพรรณ2 8.Don’t care1 9.ศิษย์เก่าหางดง 10.มกช.สุพรรณบุรี1 11.Phoenix Blue 12.ศรีสำโรง1 13.วท.เทคโนโลยีพายัพฯ …

MPLUS Beach Volleyball 2023 🏐 ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2566 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด 28 ทีม จากทั่วประเทศ🏆 แสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย รางวัลชนะเลิศ          ได้แก่ ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี1 รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ สากเหล็กวิทยา 2 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สากเหล็กวิทยา 1 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี2 2 Read More »