การตรวจ HIV / สถานที่ตรวจ

การตรวจ HIV  สามารถแบ่งได้ 3 วิธี

  • คือการหาสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี หรือ แกนในของเชื่อ (NAT หรือ nucleic acid testing) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า NAT ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถตรวจเจอเชื่อได้หลังรับเชื้อ 1-2 สัปดาห์
  • การตรวจหาชิ้นส่วนของเชื้อไวรัส หรือ  เปลือกนอกของเชื้อ คือ p24 antigen เป็นวิธีที่สามารถตรวจพบว่ามีเชื้อ หลังรับเชื้อ 2-3 สัปดาห์
  • การตรวจหาภูมิคุ้นเคย หรือบางคนเรียก ภูมิคุ้มกัน (antibody) ของร่างกายที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองการที่มีเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย

      โดยชุดตรวจทั่วไปจะสามารถตรวจเจอหลังได้รับเชื้อแล้ว 3-4 สัปดาห์ แต่มีชุดทดสอบสมัยใหม่บางชนิดที่สามารถตรวจโดยชุดตรวจทั่วไปจะสามารถตรวจเจอหลังจากได้รับได้รับเชื้อแล้ว 2-4 สัปดาห์ การตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่ใช้ตรวจตามโรงพยาบาล และคลินิกต่าง ๆ รวมทั้งศูนย์สุขภาพชุมชน จะเป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกัน ซึ่งหากตรวจคัดกรองให้ผลว่ามีเชื้อ ต้องตรวจด้วยวิธีอื่น ๆ อีก 2 วิธี เพื่อยืนยัน ซึ่งทุกวิธีต้องให้ผลสอดคล้องกันเสมอ ถ้าผลการตรวจทั้ง 3 ชุด ไม่สอดคล้องกันต้องนัดมาตรวจซ้ำ 2-4 สัปดาห์ถัดไป ซึ่งระยะเวลาที่ยังตรวจไม่พบเชื้อ แม้จะมีเชื้อเข้าสู้ร่างกายแล้วนี้ เรียกว่า ระยะวินโดว์ หรือ Window period ซึ่ง Window period ของการตรวจแต่ละวิธีหรือแต่ละชุดจะไม่เท่ากัน

    การตรวจแต่ละวิธีจะมีระยะวินโดว์ หรือ ระยะเวลาที่ตรวจยังไม่พบเชื้อต่างกันไป ขึ้นกับความเร็วของชุดตรวจนั้น ๆ เช่น ถ้าชุดตรวจรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ที่ใช้ตรวจในยุคแรก ๆ เมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งจะใช้นำยาที่ตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเฉพาะเชื้อเอชไอวี ซึ่งร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันนี้ได้หลังจากมีเชื้อเข้าไปในร่างกายแล้วกว่า 1 เดือน จึงสามารถตรวจพบว่าติดเชื้อได้หลังจากรับเชื้อแล้วมากกว่า 1 เดือน ในขณะที่ระยะหลัง ๆ มีการพัฒนาชุดตรวจที่สามารถตรวจภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างได้เร็ว มากกขึ้น เช่นรุ่นที่ 3 สามารถตรวจได้ภายใน 1 เดือน และรุ่นที่ 4 สามารถตรวจได้หลังจากรับเชื้อประมาณ 3 สัปดาห์ และหากใช้วิธีการตรวจที่หาสารพันธุกรรมจากเชื้อเอชไอวีโดยตรงจะมารถตรวจพบได้ภายหลังจากการรับเชื้อประมาณ 3 สัปดาห์ และหากใช้วิธีการตรวจที่หาสารพันธุกรรมจากเชื้อเอชไอวีโดยตรงจะสามารถตรวจพบได้ภายหลังรับเชื้อ 2 สัปดาห์

 

สถานที่ตรวจ ผู้รับบริการสามารถเข้ามาขอรับบริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และขอข้อมูลได้ที่

สวงฃสวงฃสวงฃ