บัตรทอง

บัตรทอง

     การใช้บริการ รักษาตามสิทธิ์กับสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ (คนไทยทุกคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลยังที่รัฐจัดให้)

เอกสารใช้ลงทะเบียน

  • สำเนาบัตรประชาชน (เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร)
  • สำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือการพักอาศัย
  • แบบคำร้องขอลงทะเบียนขอได้ที่จุดรับลงทะเบียน
  • การย้ายสิทธิ/เปลี่ยนสิทธิได้ปีละ 4 ครั้ง

สถานที่ติดต่อ

กรุงเทพฯ ติดต่อ สำนักงานเขต 29 แห่ง www.nhso.go.th ต่างจังหวัดติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, สถานีอนามัย, โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สายด่วนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) 1330