ประกันสังคม

ประกันสังคม

รักษาพยาบาลตามสิทธิกับสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้

เอกสารประกอบการเบิก

  • บัตรประชาชน
  • เอกสารอื่นๆ ตามที่ประกันสังคมกำหนด
  • ย้ายสิทธิ์ได้ปีละ 1 ครั้ง (ภายในวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี)
  • สายด่วนประกันสังคม 1506 หรือทางเว็บไซด์ www.sso.go.th/wpr/main/login