การทำงาน

          องค์กรมีวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กรแกนนำและเชี่ยวชาญในด้านป้องกันเอชไอวี(HIV )และเอดส์ (AIDS) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงด้านสุขภาพทางเพศ และสิทธิทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในระดับประเทศ ดังนั้น กิจกรรมหลักขององค์กรจึงเกี่ยวกับ การดำเนิน กิจกรรมต่างๆ เพื่อการป้องกันเอชไอวี (HIV) ในกลุ่มชายรักชาย กลุ่มชายขายบริการ และกลุ่มสาว ประเภทสองในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมผ่านศูนย์ดร็อปอิน ผ่านกิจกรรมให้ความรู้เชิงรุก แบบเพื่อนสู่เพื่อน ในการป้องกันเอชไอวี (HIV) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการบริการด้านการส่งต่อเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี (HIV) และเพื่อรับบริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น กิจกรรมอื่นๆ ของมูลนิธิเอ็มพลัส เช่น การผลิตสื่อต่างๆ และการประชาสัมพันธ์องค์กร และข้อมูลผ่านรายการวิทยุ เพื่อให้ความรู้ด้านการมีเพศสัมพันธ์อย่าง ปลอดภัยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมาย องค์กรได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์/การประชุม/นิทรรศการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายขององค์กรและกลุ่มประชากรทั่วไป เช่น ตำรวจ เจ้าของบาร์ เจ้าหน้าที่รัฐบาล และคุณครู