วัตถุประสงค์

     มูลนิธิเอ็มพลัส ได้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาเป็นระยะเวลา 14 ปี ซึ่งที่ผ่านมาทำให้ทราบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศนั้น มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และทางมูลนิธิเอ็มพลัสร่วมด้วยเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน จะร่วมกันป้องกันและรณรงค์เอชไอวี (HIV) หรือเอดส์ (AIDS) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ตรงกับเป้าหมายของประเทศกับคำที่ว่า GETTING TO ZERO ทำเอชไอวี (HIV) เอดส์ (AIDS) ให้เป็นศูนย์ ทั้งนี้ ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหนึ่งของระดับประเทศ เรื่อง เอชไอวี (HIV) หรือเอดส์ (AIDS) ใน กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง ที่ผ่านมาจากสื่อต่างๆ ทำให้สามารถสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มความหลากหลายทางเพศที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นใน พื้นที่และสมควรได้รับการดูแลจากสังคมพร้อมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกันเรื่องเอชไอวี (HIV) หรือเอดส์ (AIDS) ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนรอบข้าง และเพื่อจะได้ตระหนักถึงปัญหาของเรื่องเอชไอวี (HIV) หรือเอดส์ (AIDS) ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อยู่ร่วมกับเชื้ออย่างถูกต้อง