เป้าหมาย

     พัฒนาระบบ กลไก ในการให้บริการด้านสุขภาพชุมชนในการป้องกันเอชไอวี (HIV) และเอดส์ (AIDS) การดูแลรักษาบนฐานแนวคิดการดำเนินงานหรือจัดการโดยชุมชน (Community – led) ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันเอชไอวี (HIV) และเอดส์ (AIDS) ตลอดจนถึงการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในชุมชนพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักคุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และคุ้มค่า เพื่อนำไปสู่องค์กรธรรมาภิบาลพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการบริหารสาธารณสุขชุมชน สิทธิมนุษยชนและสิทธิความหลากหลายทางเพศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง