การใช้ PrEP

การใช้ PrEP

     เป็นการใช้ยาเพื่อป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ หรือ Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP หรือ เพร็พ) เป็นการใช้ยาต้านไวรัส ในผู้ที่มีความเสี่ยงก่อนจะมีการสัมผัสเชื้อหรือก่อนจะมีความเสี่ยง เพื่อให้ร่างกายมีระดับยาที่เพียงพอในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี รูปแบบการให้เพร็พ ที่ทำการวิจัยกันมี 3 รูปแบบคือ เพร็พแบบยาเม็ดสำหรับกิน เพร็พแบบฉีด และเพร็พในรูปแบบเจล เอาไว้ทาป้าย บริเวณที่จะสัมผัสเชื้อ/ปัจจุบัน มีเพียงเพร็พแบบกินที่พิสูจน์ให้เห็นประสิทธิผลในการป้องกันเอชไอวี ได้ดี ส่วนแบบฉีดและแบบทานั้น ยังอยู่ระหว่างการวิจัย

     โดยเพร็พแบบยาเม็ดนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ On demand และ Daily และแต่ละรูปแบบนั้นมีวิธีการใช้ที่แตกต่าางกัน