เจ้าหน้าที่เอ็มพลัส ได้เข้าร่วม คุ้มครองสิทธิฯ จับมือ Reform Thailand Partnership พัฒนาศักยภาพผู้แทนกลุ่มเปราะบาง สู่การเป็น นิติกรชุมชน นำความยุติธรรมเข้าหาประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เท่าเทียม

เจ้าหน้าที่เอ็มพลัส ได้เข้าร่วม คุ้มครองสิทธิฯ จับมือ Reform Thailand Partnership พัฒนาศักยภาพผู้แทนกลุ่มเปราะบาง สู่การเป็น นิติกรชุมชน นำความยุติธรรมเข้าหาประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เท่าเทียม สามารถรับการปรึกษาได้ ที่เบอร์ 053 283108

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ Reform Thailand Partnership จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางสู่การเป็น “ผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับกลุ่มเปราะบาง” รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่กลุ่มเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับผู้แทนกลุ่มเปราะบางและผู้ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถทำหน้าที่เป็น “นิติกรชุมชน” ในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพให้เข้าถึงความยุติธรรม รวมถึงการชดเชยเยียวยา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

 

Share