มูลนิธิเอ็มพลัส ต้อนรับทีมจากประเทศกัมพูชา เข้าศึกษาดูงาน การจัดบริการด้านเอชไอวี

เพร็พ และการจัดกิจกรรมออนไลน์ส่งเสริมการเข้าถึงเพร็พ ของมูลนิธิเอ็มพลัส ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ EpiC, USAID เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

#แม่โค่2022 #RecycledCostumes #PrEPMplus #PrEPforTransgender #ThePrEPThailand #MplusThailand

Share