มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 8 อัตรา

 

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ผู้จัดการงานส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียม ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ 1 ตำแหน่ง
2. หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ/จัดซื้อ เชียงใหม่ 1 ตำแหน่ง
4. เภสัชกร part time เอ็มพลัสสหคลินิก 1 ตำแหน่ง
5. เจ้าหน้าที่กิจกรรมและออนไลน์ เชียงราย 1 ตำแหน่ง
6. เจ้าหน้าที่สื่อและกิจกรรม นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง
7. เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง
8. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลสนับสนุน นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 25 เมษายน 2566
หลักฐานการสมัคร
1. Resume และรูปถ่าย
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา
3. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
4. ประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน

ส่งเอกสารสมัครที่ E-mail : mplusfoundation.job@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086-9126355

Share