“มูลนิธิเอ็มพลัส อบรมความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศและการตีตราไม่เลือกปฏิบัติ”

“มูลนิธิเอ็มพลัส อบรมความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศและการตีตราไม่เลือกปฏิบัติ”

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้รับการประสานงานจากองค์กรสิทธิเด็ก American Jewish World service มูลนิธิเอ็มพลัส (MPLUS) ในการจัดกิจกรรมอบรม “ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศและการตีตราไม่เลือกปฏิบัติ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเยาวชน ที่ทุกคนเกิดมามีศักดิ์และศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสามารถดำรงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างสงบสุข ให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมี นางสาวสายฝน วรรณกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม เป็นประธานการเปิดกิจกรรม

Share