Survival bags to Covid-19 Victims

มูลนิธิรักษ์ไทย และ มูลนิธิเอ็มพลัส (Mplus) ภายใต้โครงการ C19 ส่งมอบถุงยังชีพทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในเขตอำเภอเวียงแหง และเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ มูลนิธิรักษ์ไทย : Raks Thai Foundation Mplus Thailand