July 21, 2023

Day: July 21, 2023

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา Cooperative and Work Integrated Education: CWIE ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใหม่

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ทีมผู้บริหารมูลนิธิเอ็มพลัส นำทีมโดยคุณพงศ์ภีระ พัฐภีระพงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา Cooperative and Work Integrated Education: CWIE ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใหม่

วันที่ 21 กรกฎาคม หรือ “วันรณรงค์ ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี”

วันที่ 21 กรกฎาคม หรือ “วันรณรงค์ ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี” มุ่งเน้นไปที่การขจัดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี ต่างจากวันที่ 1 มีนาคม ของทุกปี หรือ “วันรณรงค์ปราศจากการเลือกปฏิบัติ” ที่เน้นการขจัดการเลือกปฏิบัติที่มากกว่าเอชไอวี “Human First” เป็นหัวข้อรณรงค์ วันที่ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวีในปี 2023 เพื่อเน้นย้ำมิติความเป็นมนุษย์ของผู้ที่มีเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ที่ควรได้รับสิทธิความเป็นมนุษย์เฉกเช่นมนุษย์ทุกคน ให้เห็นมนุษย์ ไม่ใช่เห็นแต่ไวรัส และการเลือกปฏิบัติใดๆ ต่อผู้มีเอชไอวีควรถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน   ข้อเสนอเพื่อการขจัดการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี https://zerohivstigmaday.org/wp-content/uploads/2023/07/ZeroHIVStigmaDay_Toolkit.pdf ตระหนักในศักดิ์ศรี สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอชไอวีทุกคน ลดความกลัวในการเอ่ยถึงสถานะการมีเอชไอวีและการโดดเดี่ยวจากสังคม และสร้างเสริมให้คนใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยและเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้น ผลักดันให้เกิดความต้องการตรวจหาสถานะของการมีเอชไอวี ที่นำไปสู่การรู้ว่ามีเอชไอวีแต่เนิ่นๆ และเข้าสู่กระบวนการรักษาเอชไอวี การดูแล บริการทางสังคมที่นำไปสู่ภาวะกดไวรัสได้จนตรวจไม่พบไวรัสในเลือดและไม่ส่งต่อไวรัสให้กับคนอื่นได้ (U = U) สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้การพูดคุยเรื่องเอชไอวีทำได้อย่างเปิดเผย ส่งเสริมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งผ่านและการป้องกันไวรัส และส่งเสริมให้คนยอมรับวิธีการป้องกัน อาทิ การป้องกันด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP) และกลยุทธ์ต่างๆ ของการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ผลักดันให้เกิดความเสมอภาคของทุกคนในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การป้องกัน และการรักษา …

วันที่ 21 กรกฎาคม หรือ “วันรณรงค์ ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี” Read More »

การรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิเอ็มพลัส นำทีมโดยคุณ ณัฐพร เขียวทอง ผู้จัดการมูลนิธิเอ็มพลัส สาขาพิษณุโลก ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอ็มพลัสเข้าร่วมงานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนอาสาสมัคร และการประเมินมาตรฐานองค์กรภาคประชาสังคม : การรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร