สปสช. เยี่ยมชมการทำงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขององค์กรภาคประชาสังคมในเชียงใหม่

เชียงใหม่, 13 ธันวาคม 2565 – นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สองแห่งซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากแผนงานฉุกเฉินของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) ผ่านองค์การเพื่อความร่วมมือแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ภายใต้โครงการ EpiC ประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เวลา 09.45 เดินทางไปเยี่ยมชมการทำงานของมูลนิธิเอ็มพลัส พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของมูลนิธิ ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านจัดบริการด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงงานด้านสุขภาพทางเพศ และสิทธิทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในระดับประเทศ นอกจากนี้มูลนิธิเอ็มพลัสยังเป็นหนึ่งในองค์กรภาคประชาสังคมที่นำร่องจัดบริการเพร็พร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและผู้หญิงข้ามเพศ ปัจจุบันมูลนิธิเอ็มพลัสได้มีการทำงานครอบคลุมไปถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ใช้สารเสพติด โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มประชากรหลักเหล่านี้เข้าถึงบริการสุขภาพด้านเอชไอวี เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการยุติเอดส์ภายในปี 2573 ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ในช่วงท้าย มูลนิธิเอ็มพลัสและมูลนิธิแคร์แมทได้มีการหารือถึงความก้าวหน้าของการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากสปสช. ความท้าทาย โอกาสและความร่วมมือในอนาคตเพื่อพัฒนาระบบบริการด้านเอชไอวีและระบบสุขภาพของกลุ่มประชากรหลัก อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นระบบสุขภาพที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากนานาชาติ