ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เอ็มพลัส มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับคณะอาจารย์ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา พร้อมกับทำกิจกรรม อบรมนักเรียนยุวชนพิทักษ์สิทธิ์ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา เรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ภายใต้งบประมาณ AJWS