ปิยะพงษ์ ตานะกูล

ปิยะพงษ์ ตานะกูล

การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจ และดูแลรักษา ในหัวข้อเรื่อง covid-19 ให้กับกลุ่ม อสม. อ.สันกำแพง

การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจ และดูแลรักษา ในหัวข้อเรื่อง โควิด 19 ให้กับกลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอำเภอสันกำแพง โดยมี  ดร.วุฒิพงษ์ ถายะพิงค์ และ อาจารย์ ประสงค์ศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย์ (นักจิตวิทยาคลีนิคชำนาญการพิเศษ) เป็นวิทยากรในการอบรมและให้ความรู้ ทั้งนี้ยังเป็นการร่วมสานสัมพันธ์การทำงาน ในเรื่องของการรณรงค์ และการเข้าถึงการรับบริการตรวจสุขภาพกับทางมูลนิธิเอ็มพลัสอีกด้วย

MPLUS VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE 2022 รุ่น U30

MPLUS VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE 2022 รุ่น U30 ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนางสีดา รองชนะเลิศอันดับ1 ทีม Don’t Care รองชนะเลิศอันดับ2 ทีม ต้นแมว VC รองชนะเลิศอันดับ3 ทีม นามวิหค ณ ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้จัดการมูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมงานเสวนา”ร่วมกันปักหมุดหมาย ให้การตีตราและเลือกปฏิบัติ มันจบที่รุ่นเรา”

ผู้จัดการมูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมงานเสวนา”ร่วมกันปักหมุดหมาย ให้การตีตราและเลือกปฏิบัติ มันจบที่รุ่นเรา” โดยนำเสนอแนวคิดการทำงานชุมชนกับการยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เป็นไปได้จริง ชี้ให้เห็นสิ่งที่ยุติได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องในวันยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ 1 มีนาคมของทุกปี ณ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)